حجم من

  در تو پرسه می زنم .
در کوچه های تن ات
هاشور می خورد حجم من
و زمستان....

/ 1 نظر / 18 بازدید
بنده خدا

کاش می توانستم کوچه ها را آسفالت بریزم تا چاله و چوله هایش اذیتت نکند و تو همواری فکرت آسوده قدم برداری موفق و سبز و پایدار باشی یاحق