عروس قرآن

 

خالی نمی‌شوم از غوغا
رها نمی‌شوم از این شلوغی‌ها
خلوت نمی‌کنم
که پرده براندازی...


/ 6 نظر / 21 بازدید
نازی

شب، خانه روشن می‌شود چون یادِ نامت می‌کنم.

گلاره

شلوغی .. شلوغی بهتر است از شلوغی ها .. من هم حجمی از ازدحامم ..

شبیه خودم

اما من مدام دنبال خلوتم. دنبال خلوتی که فقط من و او... اما چرا ازدحام مرا در خود پیچیده؟

سین.لام.سکوت

شبیه کسی شده ام که پشت دود سیگارش با خود می گوید : باید تـَرکـــــ کنم ! ســیگار را... خانــــه را... زندگـــی را... و باز پُــکــی دیگــــر می زند ...