قلم

بی گمان 

از قلبی نچکیده ست... 

این کلمه ها

ـــ سال هاست ـــ

از سایه می گذرند 

         به قابله گی دست های تو

 که وقتی قلم

شنا می کند میان واژه ها

ترس از آن دریا

               که مرا قربانی می خواست...

/ 0 نظر / 19 بازدید