و چون بر لبان نیمه بازش نیم لبخندی شیرین نشسته بود، باز با خود گفتم: آنچه در وجود این شاهزاده کوچولوی به خواب رفته مرا تا این اندازه منقلب می کند، وفای او نسبت به گلی است؛ و این تصویر همان گل است که در وجود او، حتی در خواب، همچون شعله چراغ می درخشد. و آنگاه حدس زدم که او آسیب پذیرتر از آن است که می پنداشتم. باید از چراغها خوب مراقبت کرد. یک وزش باد می تواند آنها را خاموش کند..

پ ن:گوشه ئی از آسمان فرو می ریزد

 پلنگی ماه را  به دندان گرفته

 و مردی

از بازوهایش بالا می رود

 زیر

 بلوط

پیر

/ 0 نظر / 19 بازدید