بی رحمانه زیبایی..

 

به هر تار جانم صد آواز است
             دریغا که دستی به مضراب نیست...
                                    چو رؤیا به حسرت گذشتم،که شب
                                                           فروخفت و با کس سر خواب نیست...

 

 

پ ن:تماشا کن در تن خاطرات چه بی رحمانه زیبایی...

پ ن:تن تو مثل تبر تن من ریشه سرد

/ 0 نظر / 20 بازدید