کسی می خواستم از جنس خود که او را قبله سازم و روی به او آرم-که از خود ملول  شده بودم.تا تو چه فهم کنی از این سخن که می گویم که « از خود ملول شده بودم!

/ 0 نظر / 19 بازدید