بی زحمت مرا اهلی کن

آنروز از من خواست اهلی بودن ام را به دست باد بسپارم و از فردایش که نه، از همان ثانیه اش فراموش شوم..بی وقفه یاد "شازده کوچـولو" افتادم :اگرتو مرا اهلی کنی،به همدیگر نیازمند می شویم...تو برای من یگانه ی جهان خواهی شد و من برای تو یگانه ی جهان خواهم شد..آدم بزرگ ها این حقیقت را فراموش کرده اند ولی تو نباید فراموش کنی که همیشه مسئول چیزی هستی که اهلی اش کرده ای...

 

+می دانی تو مرا اهلی کرده ای؟ 

شازده کوچولوی آنتوان دوسنت اگزوپری

 

/ 0 نظر / 23 بازدید