شب هیچ‏گاه کامل نیست
همیشه چون این را مى‏گویم و تأکید مى‏کنم
در انتهاى اندوه پنجره‏ى بازى هست
پنجره‏ى روشنى.
همیشه رؤیاى شب زنده‏دارى هست
و میلى که باید برآورده شود،
گرسنگى‏اى که باید فرونشیند
یکی دل ِ بخشنده
یکى دست که دراز شده، دستى گشوده
چشمانى منتظر
یکى زندگى
زنده‏گى‏اى که انسان با دیگران‏ قسمتش کند.

اثری از پل الوار ، ترجمه احمد شاملو،کتاب ژرفتر از اقیانوس

/ 0 نظر / 20 بازدید